تبلیغات
شرکت سازه فراز پارتیکان - روش اجرای سقف تیرچه بلوک و مزایای آن DropDown Menu with HTML and CSS

یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده ی انواع ساختمان ها، سقف ها و از آن جمله سقف های بتنی می باشند که نقش اساسی آنها انتقال نیروهای قائم و افقی ناشی از بارهای ثقلی و نیروهای جانبی شامل بارهای باد و زلزله به سایر اعضای باربر است. سقف های سازه ای علاوه بر اینکه تحمل کننده ی بارهای ثقلی در ساختمان ها هستند، براساس میزان صلبیت در هنگام زلزله وظیفه ی توزیع و انتقال نیروهای ایجاد شده در دیافراگمها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند. همچنین این عناصر باید در برابر تغییرشکل های افقی که در میان صفحه ی آنها ایجاد می شود، مقاومت و سختی کافی را دارا باشند.

یکی از انواع متداول سقف های بتنی، سقف های تیرچه و بلوک هستند. طرح و اجرای آسان تر و صرفه ی اقتصادی، فلسفه ی اصلی رجوع به سقف های تیرچه و بلوک است. در این دستورالعمل ضمن معرفی انواع سقف های تیرچه و بلوک، خصوصیات رفتاری، جزئیات و ضوابط طراحی و اجرای آنها ارائه می شود. از آنجا که مقاومت بتن در برابر نیروهای فشاری، بسیار خوب ولی در برابر نیروهای کششی کم است، در قطعات بتن مسلح، نیروهای کششی به طور عمده توسط آرماتورهای فولادی تحمل می شوند. به همین دلیل، در تیرهای تحت خمش و دال ها، سعی بر این است که قسمتی از بتن تحت کشش، حذف شده و تنها آن مقدار از سطح بتن که برای جای گذاری خاموت ها و آرماتورهای کششی لازم است، باقی بماند. این کار به ویژه برای کاهش بار مرده سقف، دارای اهمیت بوده و در عمل منجر به طرح دال های مجوف، دال های با پشت بند، دال مشبک و در نهایت سقفهای تیرچه و بلوک شده است. (شکل ۱-۱)

۱-۱-تیرچه-کرومیت-یا-تیرچه-فلزی

از آنجا که موضوع بحث دستورالعمل حاضر، سقف های تیرچه و بلوک و نحوه ی عملکرد آنها می باشد و از طرفی این سقف ها نوعی از دال های با پشت بند محسوب می شوند، در ادامه به تشریح این نوع سقف و نحوه ی عملکرد آن پرداخته و از توضیح بیشتر درخصوص سایر سقف ها خودداری می گردد.

دال با پشت بند را می توان مطابق شکل (۱-۲) به صورت مجموعه ای متشکل از تیر های موازی با مقطع T شکل در نظر گرفت که در هر تیر، آرماتورهای کششی در پایین جان تیر قرار دارد. در عمل برای تأمین یکپارچگی سقف و تحمل نیروهای کششی ناشی از افت بتن و تغییر دما، آرماتورهایی در دو جهت در دال فوقانی قرار داده می شود.

۱-۲-تیرچه-کرومیت-یا-تیرچه-فلزی

تصویر ۲-۱

در صورتی که فاصله پشت بندها کم باشد، طرح و محاسبه این دال ها همانند طرح تیر T شکل است و تنها لازم است تا مقاومت دال واقع در بین دو پشت بند مجاور در برابر بارهای وارده کنترل شود.

در برخی موارد در اجرای سقف ها، از قالب های قابل جابجا کردن نیز استفاده می شود که در این نوع سقف ها، محل بلوک ها خالی می ماند. این سقف ها در زمره سقف های تیرچه و بلوک نیستند. بدیهی است که قالب بندی دال با پشت بند، نسبت به دال مسطح،هزینه و دقت بیشتری را می طلبد. علاوه بر آن جای گذاری درست آرماتورهای کششی در داخل قالب و رعایت پوشش حداقل بتن روی آرماتورها، نیاز به دقت بیشتری دارد.

در ساختمانهای مسکونی و اداری، معمول است که سطح زیرین سقف، هم سطح شده و سپس برای اندودکاری آماده شود. این کار مطابق شکل (۱-۳) به دو روش زیر انجام می گیرد:

۱-۳-تیرچه-کرومیت-یا-تیرچه-فلزی

شکل ۳-۱

الف – سطح زیرین با نصب سقف کاذب یا با تخته های چوبی مخصوص پوشانده می شود

ب – فضای خالی بین پش تبندها، با مصالح سبک و در عین حال عایق حرارت مانند بلوک های سفالی یا بتنی توخالی یا قطعات پلی استایرن و نظایر آنها پر می شود

لازم به ذکر است که این مصالح، تنها نقش پرکننده در سقف را دارند و اگر به هر دلیلی از بین بروند و یا تخریب گردند، به لحاظ سازه ای خللی ایجاد نمی گردد و تنها به لحاظ معماری ممکن است نیاز به بازسازی آن باشد.

همانطور که در شکل (۱-۴) مشاهده می شود، بلوک های توخالی به صورت قالب قسمت عمده ای از سطح زیرین دال عمل می کنند و قالب سرتاسری زیرین، تنها برای سطح پایین جان تیرها و همچنین نگهداری خود بلو کها لازم است.

درصورت استفاده از بلوک به عنوان مصالح پرکننده سقف، هما نطور که در شکل (۱-۴) نشان داده شده است، این اعضا به عنوان قالب بخش وسیعی از سطح زیرین دال عمل می کند و قالب سرتاسری زیرین تنها برای سطح پایین جان تیرها و نیز نگهداری خود بلوک ها لازم است.

۱-۴-تیرچه-کرومیت-یا-تیرچه-فلزی

شکل ۴-۱

۲-۱ دامنه ی کاربرد


ضوابط و مشخصات فنی و معیارهای مندرج در این دستورالعمل باید در طراحی، محاسبه، اجرا و کنترل کیفیت انواع سقف های  تیرچه و بلوک و اجزای تشکیل دهنده ی آن رعایت شود. لازم به ذکر است که مبانی و ضوابط طراحی دال و تیرچه های بتنی این سقف ها، به جز مواردی که در این دستورالعمل روش ویژه ای ارائه شده باشد، همان روش های ارایه شده در آیین نامه ی بتن ایران است.

۳-۱ انواع سقف های تیرچه و بلوک


سقف های تیرچه و بلوک به دو دسته ی کلی سقف های با تیرچه های بتنی و سقف های با تیرچه های فولادی با جان باز تقسیم بندی می شوند. حال آنکه هر یک از این نوع سقف ها به لحاظ جزئیات اجرایی و نیز نوع بلوک مصرفی تنوع دارند. (مانند سقف های با بلوک بتنی، بلوک سفالی  و …) لذا در این دستورالعمل انواع سقف های تیرچه و بلوک براساس این تقسیم بندی بررسی می شوند.

۴-۱ مزایای استفاده از سقف تیرچه و بلوک

استفاده از سقف های تیرچه و بلوک در ساختمان های متعارف، بسیار مرسوم می باشد. از مهم ترین مزایای سقف های تیرچه وبلوک در مقایسه با سایر سقف ها نظیر سقف طاق ضربی و دال بتنی مسلح یکپارچه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. به علت استفاده از بلو کهای توخالی و حذف بتن منطقه کششی، در مصرف بتن صرفه جویی قابل توجهی می شود.
 2. به دلیل کاهش فضای بتنی با استفاده از بلوک ها در منطقه ی کششی، از مصرف آرماتورهای فولادی کاسته می شود که این امر به لحاظ اقتصادی بسیار مناسب است.
 3. به علت تولید صنعتی تیرچه و بلوک در کارخانه، کیفیت مناسب تری حاصل شده و نیروی انسانی کمتری مورد نیاز است.
 4. با توجه به وزن کم تیرچه ها، حمل و نصب آنها توسط کارگران امکا ن پذیر بوده و در ساختما نهای با طبقات کم، نیاز به استفاده از جرثقیل را منتفی می نماید.
 5. به علت پیش ساخته بودن تیرچه و بلوک، نصب سقف بسیار سریع و آسان بوده و به کارگران متخصص که برای قالب بندی وآرماتوربندی سقف های بتن آرمه استخدام می شوند، نیازی نیست.
 6. قالب بندی زیر سقف، تنها به شمع بندی و نصب چهارتراش در فواصل معین، جهت تأمین تکیه گاه های موقت تیرچه ها، محدود می شود.
 7. از نقطه نظر اجرایی، به کارگیری سقف های تیرچه و بلوک سرعت عمل بیشتری را موجب خواهد شد و به کارهای پرهزینه و وقت گیر کارگاهی نیازی نیست.
 8. در سقف های تیرچه و بلوک، بتن ریزی به طور یکپارچه انجام می شود و بتن کمتری نسبت به سقف های بتن آرمه متداول مورد نیاز است.  به عنوان مثال برای سقف بتنی متداول با ضخامت ۱۴ سانتی متر، ۱۴/۰ مترمکعب بتن در هر مترمربع مورد  نیاز است که در سقف تیرچه و بلوک، این مقدار به حدود متوسط  ۰۶/۰ مترمکعب کاهش می یابد.
 9. با توجه به امکان ایجاد یک دیافراگم صلب یا نیمه صلب در سقف های تیرچه و بلوک، با اعمال تمهیدات لازم، این نوع سقف ها نسبت به سایر سقف ها از عملکرد لرزه ای بهتری نسبت به سایر سقف ها برخوردار هستند.
 10. بلوک های مجوف در سقف های تیرچه و بلوک به عنوان عایق حرارتی عمل میکنند.
 11. به دلیل تولید تیرچه ها در کارخانه و پیش ساخته بودن آ نها، کنترل دقیق بر مقدار بتن پوششی روی آرماتورهای کششی انجام می شود.
 12. به علت مسطح بودن زیر سقف (در مقایسه با سایر سقف ها نظیر طاق ضربی) ، ضخامت ناز ک کاری به حداقل می رسد و درنتیجه بار مرده سقف کاهش می یابد.
 13. به دلیل یکنواختی سطح بالای سقف، برای کف سازی به ملات کمتری نیاز است.

۵-۱ اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک

سقف های تیرچه و بلوک، تلفیقی از دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل است که در آن قالب تحتانی به کلی حذف می شود. در این سقف ها در نوع تیرچه ی فولادی با جان باز، تیرچه ی فولادی و در نوع تیرچه ی بتنی آن، آرماتورهای کششی و برشی (عرضی) و نیز پوشش بتن آرماتورهای اصلی، به صورت تیرچه های پیش ساخته، در کارخانه تولید می شوند. در کارگاه، پس از قراردادن تیرچه ها در فواصل معین و شمع بندی زیر تیرچه ها، بلوک ها را بین دو تیرچه مجاور قرار داده و سپس آرماتورهای حرارتی را جای گذاری نموده و بتن ریزی را انجام می دهند.

در فرآیند اجرای سقف، پیش از حصول مقاومت بتن ریخته شده، وزن بلوک ها و بتن، توسط تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ) تحمل می شود و پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده، تیرچه ها لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به شمای کلی از نحوه ی اجرای تکیه گاه های موقت مورد استفاده در تیرهای اصلی یا تکی هگاه ها منتقل می کنند. در شکل (۱-۶) سقف های تیرچه و بلوک نمایش داده شد هاست.

۱-۶-تیرچه-کرومیت-یا-تیرچه-فلزی

شکل ۶-۱

بتن فوقانی، همانند یک دال نازک با دهانه ای برابر فاصله بین دو تیرچه، خمش موضعی را در محل بین دو تیرچه تحمل می کند. برای پر کردن فاصله تیرچه ها، از قطعاتی نظیر آجرهای توخالی سفالی، بلو کهای بتنی، بلو ک های پلی استایرن و نظایر آنها استفاده می شود. این عناصر پرکننده در سقف، باربر نبوده و متحمل نیرویی نیستند. بنابراین اجزای سقف تیرچه و بلوک عبارتند از:

 1. تیرچه
 2. بلوک
 3. آرماتورهای افت و حرارت (حرارت و جمع شدگی) و آرماتور منفی
 4. کلاف میانی
 5. بتن پوششی (درجا)

در ادامه، هر یک از اجزای سقف تیرچه و بلوک و عملکرد آنها توضیح داده شده است.

۱-۵-۱- تیرچه

همانطور که پیش از این عنوان شد، استفاده از دو نوع تیرچه ی بتنی و تیرچه ی فولادی با جان باز در سقف های تیرچه و بلوک معمول است. در ادامه هریک از این نوع تیرچه ها، به تفکیک موردبحث قرار گرفته است.

۱-۵-۱-۱- تیرچه ی بتنی

عضو پیش ساخت های است متشکل از بتن و آرماتورهای فولادی که با قرارگیری بلو ک ها مابین تیرچه ها به عنوان قالب و با بتن پوششی درجا ریخته شده، مقطع مرکب T شکل مناسبی را تشکیل می دهند . تیرچه ها در دو نوع تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده، تولید می شوند . در شکل (۱-۷) شماتیکی از انواع تیرچه های پیش ساخته، نشان داده شده است.

پیش از حصول مقاومت بتن ریخته شده، وزن بلو کها و بتن، توسط تکیه گاه های موقت ( شمع بندی ) تحمل می شود و پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده، تیرهای T شکل بتنی به هم چسبیده و مجاور هم، لنگر خمشی حاصل از بارهای قائم سقف را تحمل کرده و به تیرهای اصلی یا تکی هگاه ها منتقل می کنند.

۱-۷-تیرچه-کرومیت-یا-تیرچه-فلزی

شکل ۷-۱

تیرچه ها در سه مرحله تحت بارگذاری قرار می گیرند:

الف – مرحله اول: تیرچه در مرحله حمل و نقل، بار ناشی از وزن خود را تحمل می کند.
ب – مرحله دوم: تیرچه در زمان اجرای سقف و به تنهایی، بار مرده ناشی از اجزای سقف ( وزن تیرچه، بلوک و بتن پوششی درجا) و همچنین بارهای حین اجرا را بین تکیه گاه های موقت (شمع بندی ها) تحمل می کند. این مرحله تا قبل از حصول مقاومت بتن ریخته شده می باشد.
ج – مرحله سوم: این مرحله در تیرچه، پس از حصول مقاومت بتن ریخته شده فرا می رسد. در این مرحله، تکیه گاه های موقت برداشته شده و تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع T شکل، بار ناشی از بارهای مرده و زنده در هنگام بهره برداری را  تحمل می کند.

در سقف های تیرچه و بلوک، تیرچه های بتنی در دو نوع تیرچه ی پیش ساخته ی خرپایی و تیرچه یپیش ساخته ی پیش تنیده مورداستفاده قرار می گیرد که در ادامه موردبحث قرار می گیرد:

۱-۵-۱-۱-۱ تیرچه پیش ساخته خرپایی

این نوع تیرچه ها از خرپای فولادی و پاشنه بتنی تشکیل شد ه و بر دو نوع می باشند:

الف- با قالب ماندگار ( قالب سفالی ) که آن را تیرچه کفشک دار یا فندوله دار نیز می نامند.
ب- بدون قالب ماندگار

تیرچه پیش ساخته خرپایی مطابق شکل ( ۱-۸ ) برای تحمل مراحل سه گانه بارگذاری ذکر شده، از اجزای زیر تشکیل شده است:

 1. آرماتورهای کششی
 2. آرماتورهای عرضی
 3. آرماتور بالایی
 4. بتن پاشنه تیرچه
 5. آرماتورهای تقویتی
 6. آرماتور کمکی اتصال

در ادامه هر یک از این اجزا تشریح گردیده است:

۱ – آرماتور کششی

در مرحله اول بارگذاری تیرچه، آرماتور زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه، باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل و نقل باشد. در مرحله دوم بارگذاری تیرچه نیز این عضو باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت ( شمع بندی)  باشد. در مرحله سوم بارگذاری تیرچه(  مرحله بهره برداری)، آرماتور زیرین خرپا به عنوان عضو کششی تیر T شکل عمل  می کند.

۲ – آرماتورهای عرضی


در مرحله اول بارگذاری، آرماتورهای عرضی همانند عضو مورب خرپا عمل کرده و به کمک اعضای کششی زیرین واعضای بالایی، ایستایی لازم را جهت تحمل وزن خود تیرچه به هنگام حمل و نقل تأمین می کنند. در مرحله دوم بارگذاری نیز، این آرماتورها ایستایی لازم را جهت تحمل وزن مرده سقف بین تکیه گاه های موقت(در هنگام اجرا) تأمین می نمایند. در مرحله سوم بارگذاری تیرچه ها، آرماتورهای عرضی پیوستگی لازم را بین آرماتور کششی خرپا و بتن پوششی (درجا) ایجاد می کنند. علاوه بر آن، قسمتی از نیروی برشی تیرT  شکل نیز توسط آرماتورهای عرضی تحمل می شود.

۳ – آرماتور بالایی


در مرحله اول و دوم بارگذاری، آرماتور تعبیه شده در قسمت بالای تیرچه، به عنوان عضو بالایی خرپا عمل کرده و به کمک دیگر اعضای خرپا، وزن تیرچه را به هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در فاصله بین دو تکیه گاه موقت به هنگام قالب بندی و بتن ریزی و قبل از حصول مقاومت بتن پوششی، تحمل می نماید.

در مرحله سوم بارگذاری تیرچه، اگر آرماتور بالایی در ضخامت بتن پوششی و بالاتر از سطوح بلو کها قرار گیرد، در نقش آرماتور افت و حرارت (حرارت و جمع شدگی) مقطع مرکب سقف عمل می کند و در صورتی که پایین تر از سطوح بلوک ها قرار گیرد ، چنین نقشی را نخواهد داشت.

۱-۹-تیرچه-کرومیت-یا-تیرچه-فلزی

شکل ۹-۱

۴ – بتن پاشنه


پاشنه تیرچه، قبل از نصب بتن ریزی می شود و برای تأمین تکیه گاه بلوک ها به عنوان قالب دائمی و نیز برای پرهیز از قالب بندی قسمت زیرین سقف بکار می رود.

۵ – آرماتورهای تقویتی


در صورتی که دو عدد آرماتور کششی پایینی برای تحمل لنگر حداکثر در وسط دهانه کافی نباشد، باید آرماتورهای دیگری را در داخل خرپای فلزی تعبیه کرد. این آرماتورهای اضافی را آرماتورهای تقویتی می نامند.

۶ – آرماتور کمکی اتصال


این آرماتور به منظور مهار کردن آرماتورهای کششی و امکان استقرار بیش از دو آرماتور کششی در پاشنه تیر (مطابق شکل ۱- ۸) بکار برده می شود.

۱-۸-تیرچه-کرومیت-یا-تیرچه-فلزی

شکل ۸-۱

۱-۵-۲-۱-۱ تیرچه پیش ساخته پیش تنیده

این نوع تیرچه که فقط در کارخانه های مجهز تولید می شود از مقطع بتنی T شکل با رده مقاومتی ۳۵ T ،  و بالاتر و مفتول های فولادی با مقاومت بالا (۱۷۵۰ تا ۱۹۰۰ نیوتن بر میلی مترمربع) تشکیل می شود. در این نوع تیرچه، مفتول ها را پیش از بتن ریزی تیرچه، توسط جک هایی تحت کشش معین قرار داده و سپس بتن ریزی مقطع اجرا می شود. پس از عمل آوری بتن و اطمینان از کسب مقاومت لازم، مفتول ها را آزاد می کنند. در نتیجه بتن تیرچه تحت تنش فشاری قرار می گیرد. از آنجا که تیرچه های پیش ساخته ی پیش تنیده در محدوده ی این دستورالعمل نمی باشند، از توضیحات بیشتر در این خصوص اجتناب می شود. به منظور دستیابی شرح مفصل تری از این نوع تیرچه ها می توان به نشریه شماره ۲۵۰ با عنوان (آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده) مراجعه  کرد.

۱-۵-۱-۲- تیرچه فولادی با جان باز

عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپاها ی ویژه دوسر ساده اجرا می شود. تیرچه فولادی با جان باز در سه مرحله تحت بارگذاری قرار میگیرد. در مرحله اول باربری، تیرچه هنگام حمل ونقل، باز ناشی از وزن خود را، در مرحله ی دوم، در زمان اجرای سقف و قبل از گرفتن بتن، بار مرده سقف (شامل وزن، تیرچه، بلوک، بتن درجا و قالب ها) و بار زنده عوامل اجرایی را در حد فاصل تکیه گاه های تیرچه تحمل می کند.

در مرحله سوم باربری و پس از گرفتن بتن، مقطع مرکب شامل تیرچه و بتن، تنش های ناشی از تمامی بارهای وارده به سقف را تحمل می کند.

تیرچه فولادی برای تحمل مراحل سه گانه ی بارگذاری مذکور ، از اجزای زیر تشکیل شده است:
۱ . بال تحتانی
۲ .اعضای قطری
۳ . بال فوقانی

۱ – بال تحتانی

بال تحتانی تیرچه که از تسمه ساخته می شود ، به عنوان عضو کششی خرپا عمل کرده و بارهای وارده در سه مرحله بارگذاری ذکر شده را تحمل می کند . در مرحله اول بارگذاری تیرچه ، بال تحتانی به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه ، باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله ی محور تا محور تیرچه ها باشد . در مرحله سوم بارگذاری تیرچه (مرحله بهره برداری) نیز بال تحتانی به عنوان عضو کششی تحت لنگر ناشی از بارهای وارده عمل میکند.

۲– اعضای قطری

اعضای قطری تیرچه که معمولاً از میلگرد می باشد به عنوان عضو مورب خرپا عمل نموده و به کمک اعضای کششی و فشاری ، ایستایی لازم را برای تحمل بارهای وارده در سه مرحله ی بارگذاری تأمین می کند . در مرحله ی دوم بارگذاری نیز ، این عضو ایستایی لازم را جهت تحمل وزن مرده ی سقف بین تکیه گاه های موقت تأمین می نماید . در مرحله سوم بارگذاری تیرچه ها ، عضو قطری قسمتی از نیروی برشی وارده را تحمل میکند .

۳- بال فوقانی

بال فوقانی تیرچه ، از نبشی ، تسمه یا ناودانی ساخته شده و در داخل بتن پوششی قرار می گیرد . این عضو در مرحله اول و دوم بارگذاری ، وزن تیرچه را به هنگام حمل ونقل و همچنین وزن مرده ی سقف را هنگام بتن ریزی و قبل از حصول مقاومت بتن پوششی تحمل می نماید . در مرحله سوم بار گذتری تیرچه ، به همراه سایر اعضای تیرچه ، بار ناشی از بار های مرده و زنده را در هنگام بهره برداری تحمل میکند.

۱-۵-۲ بلوک

بلوک سقفی قطعه ای است پیش ساخته و توخالی که در بین دو تیرچه قرار گرفته و با توجه به ضخامت سقف و فاصله بین تیرچه ها ، ابعاد آن متغییر می باشد . (شکل ۱-۱۱) نمونه ای از بلوک های بتنی ، سفالی و پلی استایرن را نشان می دهد.

۱-۱۱-تیرچه-کرومیت-یا-تیرچه-فلزی

شکل ۱۱-۱

از بلوک به عنوان قالب دائمی (که پس از اجرا در سقف باقی می ماند ) برای قالب بندی جانبی جان تیر T شکل و همچنین قالب زیر بتن پوششی در جا استفاده می شود . قسمت زیرین بلوک برای تأمین سطح هموار برای انجام نازک کاری زیر سقف و قسمت های تیغه های داخلی بلوک به منظور تقویت مقطع بلوک تعبیه می گردند . مقاومت بلوک ها در محاسبات مقاومت سقف منظور نشده و تنها به عنوان قالب های نهایی دائمی و مصالح پر کننده محسوب می شوند . با این وجود ، بلوک ها باید مقاومت لازم برای تحمل ضربه های ناشی از تحمل ضربه های ناشی از حمل و نقل متعارف و نیروهای ناشی از عبور و مرور در زمان بتن ریزی و قبل از آن را داشته باشند.

شکل بلوک تو خالی با توجه به این موارد ، طراحی شده و معمولاً از مواد مختلفی نظیر سفال، بتن، بتن سبک، پلی استایرن و نظایر آن ها تولید می شود.

۱-۵-۳- آرماتور افت و حرارت و آرماتور منفی

به منظور مقابله با تنش های متفرقه در بتن پوشش (درجا) و برای جذب تنش های ناشی از افت (جمع شدگی) و تغییر حرارت ، آرماتورهایی در دو جهت عمود بر هم و در قسمت بالایی بتن سقف و روی بلوک ها تعبیه می گردند که آرماتور افت و حرارت (حرارت و جمع شدگی) نامیده میشود . در صورتی که ارتفاع تیرچه خرپایی به حدی باشد که آرماتور بالایی تیرچه در محل تعبیه آرماتورهای افت و حرارت قرار گیرد ، میتوان از آرماتور مذکور به عنوان آرماتور افت و حرارت در جهت طولی تیرچه استفاده کرد.

۱-۵-۴ کلاف میانی

برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تیرچه و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک و همچنین در محل  هایی که بار منفرد موجود باشد ، کلاف میانی بتنی که جهت آن عمود بر تیرچه ها ست  در سقف تعبیه می شود.

۱-۵-۵ بتن پوششی (درجا)

بتن پوششی ، قسمتی از تیر مرکب است که در محل کارگاه ، پس از جای گذاری تیرچه ها و بلوک ها ، بتن ریزی می گردد و پس از حصول مقاومت لازم ، به کمک آرماتورهای کششی تیرچه ، بار وارد به سقف را تحمل میکند.

ضخامت بتن پوششی بر اساس طول دهانه و بار وارده طرح و محاسبه می گردد . مشخصات فنی بتن پوششی نظیر دانه بندی ، مصالح ، نسبت آب به سیمان و نحوه ی اختلاط باید مطابق ضوابط مندرج در آخرین ویرایش آیین نامه ی بتن ایران (آبا) باشد.


دستور العمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک
طبقه بندی: روش اجرای سقف تیرچه بلوک و مزایای آن، دانستنی ها،

تاریخ : شنبه 8 خرداد 1395 | 10:01 ق.ظ | نویسنده : نادر شاهزیدی | نظرات چاپ این صفحه
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: مدیریت وبسایت ****** :.